Dependency Injection, SOLID yazılım prensiplerinin D harfine karşılık gelen Dependency Inversion kavramına sahip bir design patterndir. Örneğimize geçmeden önce Dependency Inversion kavramından kısaca bahsetmek istiyorum.

DIP prensibi Robert C. Martin tarafından bulunmuş olup temelde 2 amacı vardır.

Bu ilk yazımda sizlere Repository Desing Pattern nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Repository pattern muhtemelen en çok tavsiye edilen ve en çok kullanılan design patternlardan biridir. Özellikle .NET veya JAVA geliştiriyorsanız bu patternin adını daha sık duyduğunuza hiç şüphem yok.

Repository pattern ile CRUD işlemlerinizi merkezileştirerek tek bir yerden gerçekleştirmemizi sağlar…

Nahit Ferhat Ektaş

.NET Full Stack Developer | .NET Core | Asp.Net Core | React js

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store